Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Przyczyny trudności wychowawczych występujących podczas lekcji wychowania fizycznego w opinii nauczyciel, pedagogów i dyrektorów szkół gimnazjalnych Zamościa

Celem pracy była próba określenia przyczyn trudności wychowawczych występujących podczas lekcji wychowania fizycznego w zamojskich gimnazjach. Postawione pytania badawcze dotyczyły przyczyn zjawiska pogarszania się dyscypliny i zachowania uczniów podczas lekcji wychowania fizycznego oraz określenia, w jakim stopniu utrudnia to nauczycielom wy-chowania fizycznego prowadzenie zajęć. Przyczyny negatywnych zachowań uczniów wskazali również pedagodzy i dyrektorzy szkół. Do badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a podstawową techniką badawczą była ankieta, przeprowadzona wśród 53 nauczycieli wychowania fizycznego pracujących w szkołach gimnazjalnych w Zamościu. Wyniki ankietowe uzupełniono wywiadami przeprowadzonymi z sześcioma
dyrektorami i siedmioma pedagogami, pracującymi w badanych szkołach. Szczegółowa analiza wyników badań pozwoliła sformułować wnioski z których wynika, iż główne przyczyny obniżania się dyscypliny, środowisko pedagogów szkolnych i dyrektorów dostrzega w wadliwym funkcjonowaniu rodziny, wadliwej pracy i organizacji szkoły, złym wpływie mediów oraz negatywnym wpływie szeroko pojętego środowiska zewnętrznego. Nauczyciele wychowania fizycznego wskazali przede wszystkim niewydolność wychowawczą rodziny, zły wpływ mediów, zakłócone relacje między szkołą i domem rodzinnym i zakłócone proporcje pomiędzy prawami i obowiązkami ucznia oraz kryzys wszelkich autorytetów, w tym autorytetu nauczycielskiego w szkole. Mniejszy odsetek nauczycieli wychowania fizycznego zwrócił uwagę na negatywny wpływ środowiska zewnętrznego – narkotyzowanie się młodzieży, brak właściwej bazy sportowej, mało atrakcyjne zajęcia wychowania fizycznego i niechęć młodzieży do wysiłku fizycznego.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2019