Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Pomoc materialna uczniom i studentom realizowana w ramach funduszy unijnych w latach 2004-2006 na przykładzie miasta Biała Podlaska

Po 2004 roku realnie patrzymy w jakim zakresie Polska, a konkretnie polskie
społeczeństwo może czerpać korzyści w sferze rozwoju gospodarczego,
kulturowego, cywilizacyjnego. Dzisiaj coraz pewniej sięgamy po środki
finansowe, które w ramach Zintegrowanych Programów Operacyjnych Rozwoju
Regionalnego stają się ważnym źródłem finansowania projektów istotnych
dla rozwoju życia społecznego. Szczególnie ważnym działaniem stało
się wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
Szczegółowym celem programów stypendialnych, finansowanych ze środków
unijnych i budżetu państwa, jest podniesienie dostępu do kształcenia
na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym dla uczniów i studentów.
Pomoc materialna dla studentów i uczniów w latach 2004-2006 udzielana
jest w oparciu o wytyczne instytucji wdrażającej, tj. samorząd województwa.
W mieście Biała Podlaska procedura udzielania stypendiów wypłacanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa wynika z przyjętego
przez Radę Miasta regulaminu określającego zasady udzielania tych
stypendiów. Kryterium dochodowe jest głównym, jeśli chodzi o uprawnienie
do korzystania ze stypendiów, jednak wiele społecznych kontrowersji
budzi fakt braku możliwości weryfikowania w praktyce tego kryterium.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021